14 April 2010

I made it here


nu shtiu cum dar am ajuns la Iashi, nu m-am pierdut in drum, nu m-am pierdut in orash, nu m-am pierdut in camin, m-am regasit in multe.
acuma stau in biblioteca shi ashtept ceva magic
let the show begin!
:*

1 comment: