14 June 2009

Shulman - A Magnificent Void

pentru ca noi ne intalnim in alte dimensiuni chiar daca aici, in viatsa terestra, nu ne cunoshtem
pentru ca spatsiul intalnirii nostre e minunat, the magnificent void we interact in

No comments:

Post a Comment